Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Språkarbeid med fokus på barns opplevelser

I Veslefrikk FUS barnehage skal barna møte, og være en del av, et rikt og variert språkmiljø. Gode språkferdigheter er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Barna skal få positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som redskap for å utrykke egne tanker, meninger og følelser. Personalet skal tilpasse de språklige aktivitetene til barnas språklige ferdigheter, interesser og initiativ.

Språkutvikling handler om flere ulike perspektiver; først og fremst trygghet, relasjoner og trivsel i barnehagen for det enkelte barnet. Dernest handler det om at barnet føler tilhørighet i barnegruppen, og opplever aksept for sitt språk og sin bakgrunn og kultur. Sist, men ikke minst, handler det om den voksnes rolle knyttet til dette – de voksne må gjøre seg kjent med hvert enkelt barn, og tilpasse sin støtte til det enkelte barnets forutsetninger og behov. Gode og nære relasjoner mellom barn og voksne skaper grunnlaget for barns språklæring.

Vi skiller mellom person og handlinger. Ingen barn er slemme, men noen barn kan gjøre uheldig handlinger. Hvordan vi prater om dette som voksne har stor betydning for hvilke verdier og holdninger vi viderefører til barna. Måten voksen og barn bruker språket på har mye å si for det sosiale miljøet i barnehagen og i samfunnet. Derfor må vi som voksne modellere hvordan barna kan prate til hverandre, og være gode forbilder.

Barn lærer når de holder på med noe de er opptatt av og interessert i. Alle barn skal oppleve at noen lytter til og viser interesse for det de sier og gir uttrykk for hver dag. Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. En dag i barnehagen består av utallige hverdagssituasjoner der barna kan bruke språket aktivt. Et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket i samspill med barna hele dagen. Personalet bruker støttende språkstrategier i hverdagssamtaler som et hjelpemiddel til å støtte barna i sin språkutvikling. Med støttende språkstrategier mener vi for eksempel bruk av åpne spørsmål, følge barnas interesse, hjelpe barna med å sette ord på ting og vente på barnas svar.

Barnehagen skal bidra til å synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer. Flerspråklighet er en del av hverdagen i barnehagen, og vi har derfor fokus på synliggjøring av både språk, kultur og identitet i de ulike barnegruppene.

I samarbeid med Lier kommune har vi følgende standard for språkmiljø:

https://www.lier.kommune.no/globalassets/08.-skole-og-barnehage/barnehage/dokumenter-barnehage/endelig-standard-lierbarnehagen-01.10.19.pdf