Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Kontakt

May Helen Skutlaberg Trones
95 89 01 38
E-post

Velkommen til Sandven FUS barnehage

Avdelingar

Fjord - Blå
Pedagogisk leiar
Vaida Brazdzionyte, Emma Opheim & Randi D. Halvorsen
Tlf: 91 38 58 47
vaida.brazdzionyte@bhg.no, emma.opheim@bhg.no og randi.halvorsen@bhg.no
Barn f. 2020 og 2021
Fjell - Måneklubben
Pedagogisk leiar
Evy S. Bekkesletten & Anny Rykken
Tlf: 91 52 95 97
evy.bekkesletten@bhg.no og anny.rykken@bhg.no
Barn f. 2017
Fjell - Firkløver
Pedagogisk leiar
Kristina Steine & Kjersti Eide
Tlf: 91 52 95 97
kristina.steine@bhg.no og kjersti.eide@bhg.no
Barn f. 2018
Fjell - Jordbær
Pedagogisk leiar
Therese L. Osmo
Tlf: 91 52 95 97
therese.osmo@bhg.no
Barn f. 2019
Fjord - Grøn
Pedagogisk leiar
Hege Larsen & Anetta Sawicka
Tlf: 91 38 58 47
hege.larsen2@bhg.no og anetta.sawicka@bhg.no
Barn f. 2019, 2020 og 2021

Vis alle

Ansatte

May Helen S. Trones

Dagleg leiar
CLASS-observatør Toddler

May Helen vart utdanna barnehagelærar ved Høgskulen i Bergen i 2006, med musikk som fordjupning. Ho har jobba i Sandven FUS barnehage sidan oppstart i 2009. Etter 13 år som pedagogisk leiar skal May Helen no vikariera som dagleg leiar tom. september 2023. May Helen er ein tydeleg og raus leiar med blikk for den enkelte. Ho er oppteken av å skapa eit godt arbeidsmiljø og å styre skuta mot klare mål og vidare utvikling.

Evy Straumstein Bekkesletten

Pedagogisk leiar Fjell/Måneklubben

Evy er utdanna barnehagelærar. Ho er ei effektiv og løysingsorientert dame som har ei eigen teft for god organisering. Dette kjem både enkeltbarn, heile barnegruppa og dei tilsette tilgode, då ho klarar å ivareta dei fleste behov i kvardagen. Evy er ein dyktig og erfaren pedagog. Ho forstår barna godt, og har gode utviklande samtalar med dei. Evy har mykje erfaring med dei eldste i barnehagen og førebuing fram mot skulestart. Ho legg vekt på sosial kompetanse, sjølvstende og læring.

Anny Rykken

Pedagogisk leiar
Fjell/Måneklubben

Anny er eit ungt og friskt tilskot i barnehagen vår. Ho er utdanna barnehagelærar og er ei reflektert og klok ung dame, som ser barna og les situasjonar godt. Anny er engasjert og deltakande i leik og i barna sine daglege aktivitetar. Ho er god på støtte barna og finne eigne løysingar. Ho er positiv og har ei mild framtoning som gjer at alle trivst godt rundt ho. Anny er engasjert, ivrig og alltid interessert i å lære meir.

Thor-André "Totto" Mjåtvedt

Barne- og ungdomsarbeidar Fjell/Måneklubben

Totto har jobba i Sandven FUS barnehage over 10 år. Han er no utdanna barne- og ungdomsarbeidar og er eit kreativt multitalent. Han kan saman med barna laga alt frå musikkvideoar til gapahukar, noko som gjer han til eit inspirerande førebilete for barna. Totto er ein tydeleg og reflektert vaksen som brenn for å støtte og inkludera dei barna som av ulike årsaker kan ha ei utfordrande åtferd.

Lisa Øfsti Ormbostad

Barne- og ungdomsarbeidar Fjell/Måneklubb og Firkløver

Lisa er eit nytt tilskot i FUS-barnehagen vår. Ho er utdanna barne- og ungdomsarbeidar, og tar barnehagelærarutdanning deltid ved sida av jobb. Lisa er ein leikande og aktiv vaksen som sprer glede og latter i barna sin leik. Ho er oppteken av barn sine kjensler og har eit godt auge for kvart enkelt barn. Lisa har alltid eit ledig fang, og er ei kjekk jente som alltid møter både store og små med eit smil om munnen.

Kristina Steine

Pedagogisk leiar Fjell/Firkløver

Kristina er utdanna barnehagelærar. Ho er avbalansert, trygg, kreativ og viser stort engasjement for jobben sin. Ho brenn for leikens eigenverdi. Ho er oppteken av relasjonar mellom barn-barn og barn-vaksen, og korleis me kan leggja tilrette for gode og varierte dagar i barnehagen. Kristina gjev mykje til arbeidsmiljøet vårt. Ho jobbar for at alle skal kjenna at dei er inkludert og har det kjekt på jobb. Kristina gjev alltid det lille ekstra!

Kjersti Eide

Pedagogisk leiar Fjell/Firkløver
CLASS-observatør Pre-K

Kjersti er ein pedagogisk leiar med lang erfaring i faget. Ho er utdanna ved Høgskulen i Sogndal og er nyleg sertifisert  CLASS-observatør. Ho møter både store og små på ein trygg og roleg måte, og er gos på å engasjere barna i samling og lesestunder, der ho gjerne nyttar det  imponerandre repertoaret av eventyr og songar ho kan utanatt.  Kjersti er ein dyktig pedagog som er oppteken av leik og korleis ein best kan støtta barna i å bygga god sosial kompetanse.

Anita Rogde

Barne- og ungdomsarbeidar Fjell/Firkløver

Anita har jobba i barnehagen heilt sidan den opna, og har etterkvart teke fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Anita er veldig glad i dans og musikk, og deler denne gleden med barna. Ho er også veldig glad i naturen og alle turmoglegheitane me har rundt oss. Anita er ein veldig trygg og god vaksen for små og store, og tek alle på alvor og viser forståing. Anita skaper god foreldrekontakt, og er god på å dele små og store ting med føresette ved levering og henting. I barnehagen er ho kjend som "Hjarte-Anita", det dukkar alltid opp hjarter rundt Anita!

Therese L. Osmo

Pedagogisk leiar Fjell/Jordbær

Therese var ferdigutdanna barnehagelærar ved Høgskulen i Bergen i 2011, med forming som fordjupning. Ho har vidareutdanning i Tidleg Innsats. Therese har jobba hos oss sidan 2017. Ho brenn for at det skal vera rom for den frie leiken og at barna gjennom denne skal få prosessera alle inntrykka dei får, byggja relasjonar til kvarandre og dei vaksne. Therese er også oppteken av at barna sjølv skal få vera med å påverka sin eigen kvardag utifrå alder og føresetnader.

Mona Kleiven

Barne- og ungdomsarbeidar Fjell/Jordbær

Mona har vore ein del av FUS-barnehagen vår i ein årrekke, og har i vaksen alder teke fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget.  Mona er dyktig på å sjå  og vera interessert i kvart enkelt barn. Ho møter alle med eit smil om munnen, og legg hjarta sitt i jobben ho gjer. Mona er ein trygg vaksen som sprer mykje glede. Mona ser moglegheitar i alle situasjonar både ute og inne, og set gjerne i gang kreative prossessar.  Ho er ei inkluderandre og rettferdig dame som me er veldig glad for å ha med på laget.

Vaida Brazdzionyte

Pedagogisk leiar Fjord/Blå

Vaida har sin barnehagelærarutdanning frå universitetet i Vilnius i Litauen. Utdanninga er godkjend i Noreg. Ho har i tillegg til barnehagelærarutdanning ein master i leiing. Vaida begynte i barnehagen vår i 2018. Ho er ei kreativ dame, og har alltid mange spanande idear innan kunst og forming som  dei små barna på Fjord får prøva seg på. Vaida er i tillegg oppteken av kjenslelivet  til små barn, og møter alle barn og deira kjensler på ein god og open måte.

Randi Dalen Halvorsen

Pedagogisk leiar Fjord/Blå

Randi er utdanna barnehagelærar med drama som fordjupning ved Høgskulen i Telemark, der ho var ferdig i 2001. Ho har jobba i Sandven FUS sidan 2012. Randi er raus og har eit stort hjarta. Ho har alltid en ekstra plass på fanget til den som treng litt ekstra nærleik. Randi brenn for at barn skal oppleva å vera trygge i gode omgjevnader der dei kan utforska, oppleva og erfara med støtte frå dei rundt seg. Randi er oppteken av at barna får utvikla eit tydeleg eg, samstundes som dei er ein viktig del av eit me

Emma Opheim

Pedagogisk leiar Fjord/Blå

Emma er utdanna barneskulelærar med bachelor of education frå universitetet i Sidney, Australia i 2001. Ho har også utdanning i farge og design frå ISCD i Sidney, Australia i 2009. Med variert bakgrunn frå ulike barnehagar og skular i Noreg, Danmark, England og Australia, har Emma god erfaring med ulike kulturar og sørger for eit godt pedagogisk opplegg for barna på Fjord uavhengig av kulturell bagrunn og utviklingstrinn. Emma jobbar strukturert og løysingsorientert, både sjølvstendig og saman med andre. Ho nyttar sine kreative sider til å engasjere barna blant anna gjennom kunst og forming. Emma møter barn og foreldre med eit varmt smil og med sitt vinnande vesen sørger ho for å skapa eit trygt og roleg barnehagemiljø. 

Christelle Longo

Barnehageassistent med kompetansebevis Fjord/Blå

Kristina Åkre

Barnehageassistent Blå/Fjord

Kristina begynte å jobba i Sandven FUS barnehage i 2021, og har tidlegare erfaring frå barnehage og andre kreative yrke. Ho er alltid roleg og møter  barna på ein trygg og roleg måte. Ho er ein tilgjengeleg og populær vaksen og det er alltid mange barn rundt Kristina. Kristina er god på involvere alle barn i leiken og har tilstadeverande dialogar med barna. Ho er omsorgsfull både for store og små. Kristina er engasjert og alltid interessert i å læra meir.

Tora Mo

Barne- og ungdomsarbeidar Fjord/Blå

Tora var nyutdanna barne- og ungdomsarbeidar då ho starta hos oss hausten 2020. Tora er ei jente med skikkeleg godt humør, og ho skapar alltid god stemning rundt seg. Ho er flink til å sjå kvart barn, og er oppteken av små barns emosjonelle utvikling og deira samhandling seg i mellom. Alle som møter Tora blir møtt med eit varmt smil og ein lun kommentar.

Hege Larsen

Pedagogisk leiar Fjord/Grøn

Hege er pedagogisk leiar på Fjord, Grøn gruppe. Ho har barnehagelærarutdanning med fordjupning i forming frå Høgskulen i Sogndal, og 1 årig tilleggsuttdanning i forming med hovudvekt på tekstil. Hege har jobba i Sandven FUS barnehage sidan oppstart i 2009. Ho er ein trygg pedagog med lang erfaring. Ho er oppteken av yoga for barn, og er YoBa-instruktøren vår på Fjord. Hege er ein god formidlar, og har fantastiske eventyrstundar med barna. Hege er svært kreativ og kjem med mange spanande idear til aktivitetar i kvardagen vår.

Anetta Sawicka

Pedagogisk leiar Fjord/Grøn

Anetta jobbar som pedagogisk leiar i Sandven FUS barnehage. Ho er utdanna barnevernspedagog med master frå Polen. Ho har tilleggsutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk fra NLA i Bergen og er godkjend som barnehagelærar i Noreg. Ho har jobba hos oss sidan 2011. Anetta er oppteken av at me vaksne til ei kvar tid skal vera medvitne våre haldningar i møte med barnet og sjå ting frå barn sitt perspektiv. Ho er oppteken av leik, og legg tilrette for at barna skal få tid og gode arenaer for den viktige leiken, der barna har gode foresetnader for utvikling. Anetta set stor pris på å få kunna bidra til å vera med på å rettleia barn til allsidig utvikling gjennom leiken. Anetta bidreg alltid med litt humor og tull og tøys i kvardagen til glede for både barn og vaksne.

Rattana Tjosaas

Assistent Fjord/Grøn

Rattana har jobba i Sandven FUS sidan 2011,  og har sidan den tid teke godt vare på dei minste barna i barnehagen. Ho jobbar som assistent, og har teke teoriprøven til barne- og undomsarbeidarfaget. Rattana er alltid roleg, og har alltid tid til kos ogo trøyst til dei som treng det. Ho trivst godt i leik med barna både ute og inne, og har mange gode innspel i leiken. Rattana møter kvart barn med smil og interesse, og både barn og foreldre kjenner seg velkomne i møte med ho.

Elin Aarsand

Barnehageassistent Fjord/Grøn

Elin har jobba i Sandven FUS de siste 5 åra. Ho brenner for at barn skal ha ein trygg og god plass å vera der dei får leika, utforska, oppleva, skapa gode vennskap og utvikla seg sjølv. Elin er ein trygg og varm vaksen som er oppteken av å knytta tette bånd med barna, og set pris på å få dela kvardagen og fine stunder saman med barna på Fjord.

Carolina Vangen

Barne- og ungdomsarbeidar Fjord/Grøn

Carolina starta som barne- og ungdomsarbeidar hos oss hausten 2020. Carolina har erfaring frå både skule og barnehage. Carolina har blikk for kvart enkelt barn, og ser dei små men viktige detaljane i kvardagen. Ho er oppteken av at barna skal få varierte og lærerrike opplevingar. Carolina brenn for å tilby eit variert og sunt kosthald i barnehagen, og trives godt med å laga mat saman med barna. 

Hanne Brit Aase (permisjon)

Barne- og ungdomsarbeidar Fjell/Firkløver og Jordbær

Hanne Brit har erfaring frå ulike yrke, og er også utdanna barne- og ungdomsarbeidar. Hanne Brit er ei tydeleg og tolmodig dame, som har ein eigen ro over seg. Dette er er noko som ho på magisk vis klarar å overføra til barnegruppa. Ho er ein god lyttar samstundes som ho rettleiar barna til sjølvstende. Hanne Brit er glad i friluftsliv og er ein av barnehagen sine faste minibuss-sjåførar. Hanne Brit har også sertifisering innan yoga for born (YoBa), og barnegruppa får nyta gode rolege stundar saman med Hanne Brit på YoBa.

Anette Berg Leiren (permisjon)

Dagleg leiar

Anette har vore dagleg leiar i Sandven FUS sidan oppstarten i 2009. Ho er ein trygg leiar som set retning! Ho er grundig i arbeidet sitt og imøtekomande mot alle. Ho stiller krav til dei tilsette og tek vare på alle.  Ho er ikkje redd for å ta tak i ting og handla nå trengs. Anette er ein dagleg leiar som invovlerer seg og kjenner alle barna i barnehagen. Det er viktig for ho å ha god kjennskap til kva som skjer ute på basane. Anette er utdanna barnehagelærar og har ein bachelor i interkulturell forståing.