Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barns medvirkning og livsmestring

I rammeplan for barnehager, kapittel 4 står det:

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen

Det handler ikke bare om at barnet skal få bestemme alt, det handler ikke bare om at barna kan bestemme om de skal ha leverpostei eller gulost på brødskiven. Det handler om det, men også om så uendelig mye mer! Barns rett til medvirkning er lovfestet i artikkel 12 i FNs barnekonvensjon, barnets rett til å uttrykke seg vedrørende alle forhold som vedrører barnet. På liten base er ansattes tilstedeværelse og deres sensitive måte å tone seg inn på barnet avgjørende for å fange opp deres følelsesmessige uttrykk, behov og interesser. Mange har ikke et verbalt språk, men gjennom å iaktta, observere og tolke barnas nonverbale språk skal vi gi de yngste barna rom og anledning til å medvirke i sitt eget liv i barnehagen og i hjemmet. Det holder ikke at vi voksne snakker på vegne av barna. Vi må fange opp det enkelte barnet, og dets synspunkter gjennom voksne som demonstrerer tilstedeværelse (blikk, stemme, følelser). På stor base planlegger vi, gjennomfører vi og evaluerer vi hele barnehagens pedagogiske innhold gjennom prosjektarbeid, samlingsstunder, komitemøter, en til en samtaler og ekspertsamtaler med skolestarterne. Å la barn medvirke handler om en grunnleggende holdning hos de ansatte om å fremme demokrati, mangfold og likeverd. Barns medvirkning er noe som sitter i «veggene», en kultur. En kultur som er preget av balansen mellom frihet og ansvar. Derfor inviteres skolestarterne til å delta på planlegging av arrangementer, nettopp fordi de skal oppleve at de kan påvirke og at deres innspill betyr noe.

 

Østre Strøm FUS barnehage skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og barns fysiske og psykiske helse skal stå i fokus. Livsmestring handler mye om at barna får rike muligheter til å være aktive i sitt eget liv. Det betyr at barna får tid og rom til å «klare sjøl», de får rike muligheter til å ta selvstendige valg og vi ansatte skal være tilstede hele veien slik at barnet opplever støtte og psykologisk trygghet i samspill med omgivelsene.

 

Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø preget av gode relasjoner. Vi våger å se hele barnet og vi er inderlig opptatt av å ivareta barns rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. For oss er det en selvfølge å behandle barn som subjekt, med respekt for deres opplevelsesverden, sentralt for å styrke barnets selvfølelse, mentale helse og for å forebygge mobbing i barnehagen.