Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Samarbeid mellom barnehagen og hjemmet

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1 (Lov om barnehager).

 

Overfor foresatte vil ansatte i Østre Strøm FUS barnehage:

 • Arbeide ut fra det enkelte barnets forutsetninger, forventninger og behov
 • Ta initiativ til et samarbeid med dere foreldre ut fra hva som er til barnets beste
 • Finne rom og tid til å snakke sammen gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, «bli kjent» samtaler med nye foresatte og daglig kontakt
 • Ta på alvor foreldreperspektivet, og ha respekt for foresattes subjektive oppfatninger
 • Snakke om hva det vil si å være til stede i øyeblikket og SE BARNET HER OG NÅ!
 • Gi informasjon om barnets mestring og opplevelser i barnehagen.
 • Gi beskjeder om hendelser som kan påvirke barnets hverdag på en ærlig og direkte måte
 • Bruke Mykid, vår digitale plattform, som kommunikasjonsform utover den daglige kontakten
 • Sende ut månedsbrev med bilder og tekst som dokumenterer det pedagogiske innholdet i barnehagen den siste måneden

 

Vi har forventninger til foresatte:

 • De er direkte og ærlige i kommunikasjon med barnehagen og tar opp saker direkte med oss. Det er den eneste muligheten vi har til å kunne forbedre oss
 • At viktig informasjon om barnet videreformidles til barnehagen
 • Er aktive deltakere i barnets liv og viser interesse for barnet gjennom å lese det barnehagen sender ut av informasjon
 • Ser barnet som det er her og nå, ikke alltid tenke på det som en forberedelse til det livet som skal komme
 • Setter seg inn i bruken av Mykid og benytter denne digitale plattformen aktivt i kommunikasjonen med barnehagen
 • Følger opp barnet med nødvendig klær og utstyr ut fra rådende forhold.
 • At foresatte følger barnehagens vedtekter
 • At foresatte kommer på foreldresamtaler og foreldremøter
 • At foresatte viser engasjement og deltagelse ved ulike arrangementer i barnehagen.

 

Samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er basert på tillit. Gjennom mange positive opplevelser sammen bygger vi gjensidig tillit som er helt avgjørende for gode relasjoner til det beste for barna. Barnehagen har tillit til at foresatte er eksperter på egne barn, at de gjør så godt de kan for barna sine og at de møter barnehagens forventinger til dem. På lik linje må foresatte ha tillit til at barnehagen setter barnet alltid først, at vi gjør jobben vår i beste mening, at vi har kompetanse og erfaring, og at alt vi gjør har en pedagogisk forklaring.