Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Overganger i barnas liv

Gjennom et levd liv erfarer vi mennesker mange ulike overganger. For både barn og voksne kan slike overganger skaper usikkerhet da vi beveger oss fra noe trygt og godt til noe ukjent. Likevel kan noe nytt bli en berikelse i livet. Vi i Østre Strøm FUS barnehage ønsker å skape en best mulig overgang for alle barn, foresatte og ansatte gjennom en tydelig retning i vårt arbeid med de ulike overgangene.

 

Når barna begynner i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære (KD, 2017).

Tilvenningsperioden 

Dette er en spesiell tid for både barn og foresatte. Vi ønsker at overgangen fra hjem/annen barnehage til Østre Strøm ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foresatte. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker du ikke kjenner. Du kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foresatte, og hvis det kan hjelpe - snakk med personalet om det. 

Mål for tilvenningen

Alle barn og foresatte utvikler med tid trygghet i relasjonen til ansatte i barnehagen, andre barn og det fysiske og psykiske miljøet.

Tiltak:
* Det tildeles tilknytningsperson til alle barn
* Tilvenningstiden er på minst 3 dager, og tilpasses hvert enkelt barn
* Utsending av informasjon til foresatte før oppstart
* Tett dialog med foresatte underveis i tilvenningsperioden
* «Bli kjent-samtale» før oppstart med fokus på å denne en god relasjon
* Besøksdag(er) før oppstart
* Tilvenningssamtale den første eller andre uken etter oppstart


Tilknytningsperson

En tilknytningsperson er en voksen som har ekstra ansvar for barnet den første tiden i barnehagen. Ved å dele barnegruppen mellom de ansatte, sikrer vi at alle barna blir sett og hørt, og får den omsorgen det skal ha hos oss. Tilknytningspersonen tar imot barnet i tilvenningsperioden. Hun/han skal være tilgjengelig og tilstede for barnet, blir kjent med barnets behov og barnets spesielle rutiner for bl.a. soving, kos, mat det liker, osv. Videre skal hun/han hjelpe barnet til å få oversikt over dagen i barnehagen, bli kjent med andre barn og voksne. Tilknytningspersonen har hovedkontakt med barnets foresatte den første tiden.

Det gjennomføres i første omgang en «bli kjent-samtale» mellom foresatte og pedagogisk leder før oppstart, dette gjelder alle nye barn og foresatte. Dette er for at foresatte skal bli kjent med tilknytningspersonen (pedagogisk leder) i forkant av oppstart/tilvenning, og få muligheten til å komme med eventuelle spørsmål. Barnehagen ønsker også å kartlegge eventuelle behov og ønsker slik at vi kan møte barnet og foresatte på best mulig måte. I etterkant av «bli kjent-samtalen» inviteres foresatte og barn til en besøksdag i barnehagen. Der får barnet, foresatte og barnehagen muligheten til å bli kjent med hverandre i forkant av oppstart. Foresatte vil også bli innkalt til tilvenningssamtale kort tid etter oppstart. Samtalen vil ta utgangspunkt i hvordan tilvenningsperioden har gått.

 

 

Overgang fra liten til stor base

Overganger skjer også innad i barnehagen. Å skulle bytte base kan være en stor forandring for mange barn og foresatte. Vi vil derfor gjøre det vi kan for å sikre en naturlig overgang for barnet preget av trygghet, forutsigbarhet og god forberedelse. Allerede i januar begynner barna på liten base å besøke stor base sammen med en ansatt fra liten. Dette gjøres i et tilpasset tempo ut ifra det enkelte barnets forutsetninger. Gjennom lek og måltider på stor base gjennom våren ønsker vi at barna utvikler trygghet til et nytt miljø. Alle foresatte med barn som skifter base vil bli invitert til «bli kjent samtale» med pedagogisk leder på gruppen på stor base. Dette gjør vi slik at vi kan starte allerede før oppstart med å danne gode relasjoner, kartlegge behov og ønsker, samt snakke om det som er viktig for hver enkelt.

 

 

Overgangen fra barnehagen til skolen

 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen (KD 2017, s.33).

 

For oss i Østre Strøm FUS barnehage er det viktig at barnehagens samfunnsmandat om at barn skal dannes til demokratiske individer blir etterstrebet i vårt arbeide med dem. Det vil si i praksis at vi danner barn til demokratiske individer gjennom å gi dem kontinuerlig adekvate valg som de skal stå i konsekvensene av, dette for å kunne mestre eget liv.

Det siste året i barnehagen skal være preget av spennende og lystbetonte aktiviteter, og ikke kun et år hvor vi venter på skolestart. Å leke er fremdeles det viktigste vi gjør. Skolestarterne skal bli introdusert for meningsfulle og viktige temaer som for eksempel førstehjelp og trygg trafikk, som vil komme barna til gode både her og nå og på skolen. Bokstav- og telletrening er viktig dersom barna interesserer seg for dette, men det er livsmestring, selvstendighetstrening, utvikling av sosial kompetanse, lytte- og konsentrasjonstrening, motoriske utfordringer og lek som vil være i fokus. Vi går blant annet på turer for at barn selv skal kunne orientere seg i nærmiljøet, se mulighetene som finnes her, holde orden på seg og sitt, og erfare gleden ved å mestre fysiske og mentale utfordringer. På våren går vi ofte på turer til de forskjellige skolene barna sokner til slik at de kan gjøre seg litt kjent på uteplassen der og at de andre barna på gruppen får se hvor vennene skal begynne. Gjennom variert lek og lystbetonte prosjekter ønsker vi at barna skal kunne glede seg over det siste året i barnehagen. Aktiviteter som spill, høytlesning, grov- og finmotorisk stimuli og sang, rim og regler vil bli mye brukt. Siste året i barnehagen avsluttes med en hyggelig overnatting i barnehagen.

 

Skal vi etterleve barnehagens samfunnsmandat som handler om å danne barn til demokratiske individer må barn og voksne dele virkelighetsoppfatning. Barn må selv kjenne på hva som er viktig for dem i forhold til skolestart, og de ansatte må vite hvilke fundamentale ferdigheter et barn må ha for å mestre skolen. Dette må smelte sammen gjennom at de ansatte på den ene siden introduserer opplevelser og muligheter, og at barnet på den andre siden etter hvert kan velge sitt eget liv ut fra egne forutsetninger og behov.

Samarbeidet mellom barnehagen og skolen består av besøksdager både på skolen og SFO, ulike aktiviteter sammen med skolen gjennom hele siste året i barnehagen, møter mellom pedagogisk leder og skole, samt tett dialog mellom instansene for en god og trygg overgang. All informasjon om barnet til skolen kreves samtykke fra foresatte, og skjema fylles ut sammen på våren før skolestart.