Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Barnehagen trenger modige ledere som inspirerer og skaper mestring

Barnehagen trenger modige ledere som inspirerer og skaper mestring

Ny pedagognorm som blir gjeldende fra høsten 2018 innebærer at en del av Norges mer enn 6000 barnehager må ansette flere barnehagelærere. Hvorfor trenger en barnehagelærer å være modig? Hva kjennetegner god ledelse barnehagen? Og hvilke holdninger er avgjørende for å lykkes som barnehagelærer og leder?

Dette kommer jeg straks tilbake til, men først vil jeg si litt om hvordan FUS barnehagene ser på rekruttering. FUS ønsker å bli den beste barnehagen som alltid setter barna først. Barna skal være FUS! I FUS har vi et mangfold av flotte barnehager, og vi erfarer at god og tydelig ledelse er fellesnevner for barnehager med høyt nærvær, godt arbeidsmiljø og fornøyde foreldre. Barnehagelærere er ledere med personalansvar på sin avdeling. God kvalitet i rekrutteringsprosessen er avgjørende for å kunne ansette og utvikle de beste barnehagelærerne til å fylle lederrollen.

Felles standard for god ledelse

Hvordan jobber vi for å oppnå en kultur som kjennetegnes av god og tydelig ledelse? I FUS barnehagene er forventninger til lederrollen tydelig beskrevet. Vi kaller det FUS Standard for Ledelse (Se lenke nederst på siden). Forventningene til lederadferd er beskrevet slik at det skal være mulig å observere og gi feedback til ledere på hva de gjør. Som eksempel forventes det at barnehagelærere skal demonstrere kompetanse innenfor kommunikasjon, personalledelse og risikohåndtering. I rekrutteringsprosessen blir kandidatene også vurdert på gjennomføringsevne og systematisk tilnærming. Vi tenker det er viktig å gi alle barnehagelærere god opplæring og veiledning i ledelse slik at de kan strekke seg og kontinuerlig jobbe for å utvikle selvinnsikt som og utøve et bevisst lederskap. Dette arbeidet starter allerede i prøveperioden. Samtidig forventes det at barnehagelærere viser at de kan veilede og utvikle ansatte i barnehagen slik det er forventet i rammeplan.

Riktige holdninger

I rekrutteringsprosessen er FUS holdningene absolutte og er gyldige uansett hvilken rolle du måtte ha i barnehagen. Utviser medarbeidere disse holdningene gjennom sin jobbadferd vil de kunne være gode rollemodeller for barn og kollegaer, samarbeide bedre og det vil danne grunnlaget for en lærende organisasjon. Holdningene er en viktig del av organisasjons- og lederutvikling. I rekrutteringssammenheng er det avgjørende å velge ut kandidater som kan demonstrere at de innehar holdningene for å lykkes som ansatt i barnehagen. I FUS er vi reflektert, involvert og vi verdsetter kunnskap. Alle som har erfaring med rekruttering vet at holdninger er vanskelig å observere og måle. Derfor kan det være hensiktsmessig å vurdere de grunnleggende holdninger som alle ansatte bør ha, på en systematisk og strukturert måte. En strukturert tilnærming øker den treffsikkerheten til å observere og tolke adferdsindikatorer (eller adferdsknagger) slik at vi selekterer de beste lederne. I FUS barnehagene har vi derfor utviklet en felles rekrutteringsprosess med tilpassede maler, caseoppgaver, refleksjonsfilmer og intervjuskjema.

Modige ledere som rollemodeller

Så tilbake til den modige lederen. Barnehagen trenger ansatte med mot. Mot handler om å våge, ta risiko, kjenne på ubehag av å ikke være sikker på utfallet i en sak. Men likevel våge å gjøre det som er riktig. Likevel ta risikoen ved at noen (kollegaer og foresatte) kan bli sur eller misfornøyd med ditt valg. Å utvise personlig mot kan være barnehagelæreren som handler når han opplever at et barn viser atferd eller utvikling som vekker undring eller uro. Som våger å kalle foreldrene inn til et møte for å snakke om dette. Eller barnehagelæreren som tar tak i gryende konflikter mellom kollegaer eller andre utfordringer. Som våger å stille spørsmål med barnehagens gjeldende praksis på viktige områder og bidra til at vi istedenfor bruker forskningsbaserte argumenter for våre pedagogiske valg. I FUS forventer vi at ledere tar tak og løser problemer før de blir for store. I FUS forventer vi ledere som utviser god dømmekraft og integritet. Å være leder innebærer å gå foran og være rollemodell. Her ligger lista for hva som forventes av alle ledere i FUS.

Jeg har ennå ikke møtt ledere som er ferdig utlært og ferdig utviklet på krise – og konflikthåndtering eller andre viktige områder innenfor ledelse. Derfor er det viktig at daglig leder i barnehagen legger til rette for å videreutvikle ledere, ansatte og team. For å lykkes med dette er det avgjørende at daglig leder jobber aktivt med egen lederutvikling og på den måten går foran som et godt eksempel for de ansatte. Lederen bør stadig spørre seg selv; hvorfor skal noen la seg lede av meg?

Inspirere og skape mestring

En av lederens viktigste oppgave er å utvikle ansatte og team. Forutsetning for å lykkes i dette arbeidet er at lederen viser tilstrekkelig selvinnsikt og egenrefleksjon. I FUS barnehagene har alle daglige ledere i 2018 startet en lederutviklingsprosess for å sette økt fokus på ledelse og lederskap. Her får ledere reflektere rundt eget lederskap og kultur, og de lærer seg metodikk for videre arbeid i barnehagen.

Ledere må kunne veilede ansatte til økt refleksjon og læring, og målet er at veiledning og refleksjon skal gjennomføres på en systematisk måte. Vi har tro på verdien av mangfold i barnehagene. Lederen kan bygge mer kompetente og effektive team ved å anerkjenne styrken i komplementære forskjeller. Der ansatte utfyller hverandre slik at 1+1 =3.

Ledelse handler i stor grad om å skape resultater gjennom andre. Det kan være forskjellige måter å utløse potensiale hos de ansatte. Ledere som lykkes i FUS barnehagene gir ansvar, innflytelse og tillit til at ansatte og barn kan og vil. Gjort på riktig måte vil dette bidra til å inspirere ansatte til å akseptere utfordrende mål og strekke seg mot dem. Vår erfaring er at ledere som også bygger sterke relasjoner til kollegaer lykkes bedre.

Har du lyst til å bli leder i en FUS barnehage? Sjekk ut våre ledige stilinger her.

Vil du ha mere kunnskap om ledelse i barnehagen? Klikk her.

Relaterte artikler

Vi er sammen om dette

Hei! Jeg har noen ting å si om det å lede. Om det å ha oppgaven å lede andre mennesker. Det er litt av en oppgave det. Dette kan bli litt sånn av en leder f...

Les mer →

Å være ansatt i barnehage er ikke bare en lek!

I disse dager stormer det rundt den kommende bemanningsnormen, og hvorvidt den er god nok eller ikke. Jeg skal ikke gå inn i den debatten her, men peke mot h...

Les mer →

I FUS skaper vi kultur for deling og læring

I Rammeplan for barnehager står det beskrevet at barnehagen skal være en lærende organisasjon. For å oppnå denne intensjonen er det nødvendig med et bevisst...

Les mer →

Relasjonsledelse i Barnehagen

Do you know your people? Mor Theresa stilte to spørsmål når hun ble bedt om å beskrive sin lederstil i en takketale: Do you know your people? Do you l...

Les mer →

Lading av glød tilbys den rette

Forsommer 2008. Der sto jeg. Bunadskledd, rød i kinnene og litt svimmel med beviset i hånden. Barnehagelærer! En bachelor, da gitt! Jeg hadde faktisk klart d...

Les mer →