Hopp til innhold
UDIRS BRUKERUNDERSØKELSE

UDIRS BRUKERUNDERSØKELSE

FORELDRES PÅVIRKNINGSKRAFT.

I disse dager går UDIRs nasjonale brukerundersøkelse for barnehager av stabelen, og foreldre rundt om i hele Norges land, krysser av på meningsmålingene. Alle FUS barnehagene lar seg nå vurdere i tråd med denne undersøkelsen, fordi vi er opptatt av å jobbe med forbedring og levere et godt tilbud som gjenspeiler god kvalitet. Hva betyr så dette for barnehagen? Hva betyr det for foreldrene? Og ikke minst, hva betyr en slik undersøkelse for barna i barnehagene?

Therese Halle Isene, som er utdannet barnehagelærer, stiller i sitt innlegg, postert av barnehage.no 7. november i år, spørsmål til brukerundersøkelsens validitet og reliabilitet. Hun lurer på om sannheten kommer fram, og hun peker på en del kvalitetsfaktorer ute i barnehagene.

Jeg deler hennes undring, og jeg er ikke så opptatt av om spørreundersøkelsen får fram den fulle og hele sannhet. Uavhengig av om undersøkelsene er kvalitative eller kvantitative, eller begge deler, så vil de alltid ha sine svakheter. De gir informasjon om noen tendenser, og kanskje peker noen resultater på at nettopp de områdene vi trodde i barnehagen at vi var så gode på, er viktig å gjennomgå på nytt. Jobben på avdeling, voksenrollen, i møter og relasjoner med barn er ferskvare. Hver dag må ansatte i barnehagen yte gjennom sin relasjonelle kompetanse. Kommunisere og reflektere over måten de selv opptrer på som rollemodeller, hvordan de skal møte rammeplanens krav på «å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet, anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i “fellesskapet”.

“Godt arbeid skaper forventninger. Innfridde forventninger skaper et godt renommé.”

Så hva gjør jeg som leder i barnehagen vår, sammen med ledergruppa og vårt øvrige personale, med resultatene av en slik undersøkelse? Er det kanskje viktigere enn selve resultatet?

Å REFLEKTERE OVER STATUS BLIR ET MUST.

Vi må se på områder vi allerede er gode på, og områder hvor vi ser vi har et forbedringspotensial på i andres øyne, og finne ut hvordan vi kan jobbe enda sterke i tråd med rammeplanens mandat. «Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling», står det i rammeplanen, og da er det nødvendig å trekke foreldre også inn i resultatene, og høre hva slags tanker og tips de kan bidra med. Kanskje er faktisk ikke jobben som utøves i barnehagen god nok, og da er det viktig å få en indikasjon å jobbe videre med. Kanskje er det også slik at noen forventinger er for høye, og med god dialog, mer informasjon og kunnskap om barnehagen, så vil enkelte se at jobben som gjøres faktisk er strålende god!

Brukerundersøkelser eller ikke… Den daglige kontakten mellom hjem og barnehage er en avgjørende faktor i foreldresamarbeidet. Det er derfor bra vi gjennomfører slike undersøkelser for å avdekke områder vi kan bli bedre på. Den beste måten å jobbe kvalitativt med slike resultater på, er gjennom de daglige møtene mellom foreldre og ansatte, foreldresamtaler og foreldremøter. Det er viktig at foreldre tar seg tid til å snakke med de ansatte og eventuelt daglig leder når de støter på spørsmål eller situasjoner de reagerer på.

Min oppfordring til foreldre er å svare så ærlig som mulig på undersøkelsen. Ta også med dine tanker, opplevelser og innspill tilbake i barnehagen, slik at vi kan få et større utbytte av dette samarbeidet.

Les mer om foreldreundersøkelsen til UDIR her