Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Slik arbeider FUS med profesjonell læring og utvikling

Slik arbeider FUS med profesjonell læring og utvikling

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at det i norske barnehager finnes et forbedringspotensial for profesjonell læring og utvikling. Rammeplanen for barnehager som kom i 2017 trekker frem at barnehagene må være en lærende organisasjon for å håndtere nye krav og utfordringer, og i FUS har vi tatt dette på alvor. Gjennom kompetanse-utviklingsprogrammet vårt «Barnet først» har vi satt profesjonell læring og utvikling i system. 


 «Barnet først» er vårt slagord i FUS, og ble i 2019 samtidig navnet på vår store kompetansesatsing, der målet er å sikre høy og likeverdig kvalitet i alle FUS barnehager. For å nå målet vårt har vi støttet oss til forskningen for å sikre systematikk i kompetanseutviklingen, både ved selv å initiere og finansiere en studie, samt lære av annen utdanningsforskning nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kompetansetjenester for tidlig innsats, Tuning in to kids Europe og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, gjennomførte vi i perioden 2019-2020 en barnehagestudie i et utvalg av våre FUS barnehager, for å undersøke og utvikle kvaliteten i våre barnehager. I denne sammenheng fikk barnehageansatte opplæring i Tuning in to kids og emosjonsveiledning, hvorpå effekten av dette ble målt med hjelp av observasjonsmetoden CLASS (Classroom Assessment Scoring System – CLASS). 49 barnehager deltok, med omtrent 1000 ansatte og 3500 barn. Siste pulje i forskningen var ferdig høsten 2020, og evalueringen av denne studien pågår fremdeles. 

Kvalitetsarbeid satt i system

Kompetanseutviklingen «Barnet først» er en videreutvikling av studien TIK/FUS, og omfatter nå alle våre 179 barnehager. Alle ansatte får opplæring i teorien knyttet til Tuning in to kids og CLASS, samt implementeringsteori gjennom fagdager og digitale læringsøkter. I støttemateriellet som er utviklet for barnehagene er det oppgaver knyttet til refleksjon og veiledning rundt egen praksis innenfor de ulike temaene. Barnehagene jobber med støttemateriellet gjennom hele året, både individuelt og på felles fagdager og møter. Observasjon og refleksjon rundt egen praksis er et nødvendig verktøy for et systematisk og målrettet arbeid med utvikling av personalets kompetanse. Vi gjennomfører derfor årlige observasjoner med bruk av CLASS som observasjonsverktøy i alle våre barnehageavdelinger, og personalet bruker rapporten fra disse observasjonene til å identifisere sine styrker og utviklingsområder. 

Hvorfor er høy barnehagekvalitet viktig?

Høy barnehagekvalitet er bra for alle barn, men for noen barn er det avgjørende. Barn som av ulike årsaker strever er ekstra sårbare, og trenger spesielt god og tilpasset omsorg og stimulering. For noen barn er denne sårbarheten medfødt, for andre kan det være omstendigheter i barnets omgivelser som forårsaker disse sårbarhetene. Små barn utvikler seg i nære relasjoner, og barns adferd og utvikling kan derfor ikke forstås uten å være klar over relasjonene de inngår i. I barnehagen er det de ansatte som utgjør disse relasjonene. FUS er en stor privat barnehagekjede, og det gir oss både et ansvar og muligheter til å være den avgjørende forskjellen for veldig mange barn. Våre ansatte er vår viktigste ressurs for å gi barna det de trenger, og derfor arbeider vi systematisk med alle ansattes læring og utvikling.


Tuning in to kids

Tuning in to kids er et emosjonsveiledningsprogram utviklet av Sophie Havingshurst og Ann Harley, som fokuserer på den emosjonelle forbindelsen mellom omsorgsgiver og barn. Programmet bidrar til å lære de ansatte ferdigheter i emosjonell veiledning for å gjenkjenne, forstå og svare på barnas følelser på en aksepterende og støttende måte. I FUS har vi minst en Tuning in to kids- veileder i hver barnehage som kan veilede ansatte i deres emosjonsveiledning.

Nøkkelen er god møtestruktur

Horneberg FUS barnehage er en av FUS sine 178 barnehager, og der startet arbeidet med “Barnet Først” høsten 2019. De har siden da jobbet systematisk med kompetansehevingen. God implementering, lærende møter og god organisering har vært viktig for å oppnå utvikling og resultat, og nøkkelen har vært god møtestruktur som gir nok tid til felles læring og refleksjon. De har prioritert “Barnet først” i alle felles møter; gruppemøter, pedagogmøter, personalmøter og planleggingsdager. 

I en barnehage hviler mye av ansvaret for den profesjonelle læringen og utviklingen på pedagogene. I Horneberg FUS har de derfor jobbet mye med å styrke pedagogenes ledelseskompetanse og en god møtefremdrift. Felles fokus på implementering og lærende møter har sikret at kvaliteten på møtene og implementeringen er mer lik i hele barnehagen. De har jobbet mye med å ha en åpenhet i personalgruppen, og at det er forventet at ansatte søker veiledning. Veiledning og personlige mål har ført til at hver enkelt ansatt må ha et bevisst forhold til hva det er de personlig ønsker å utvikle og har et mål om hvordan de skal nå dette målet sitt. Daglig leder, Stina Ovesen, sier at dette har vært svært utviklende for personalet. Tilbakemeldingene fra personalet er at det er motiverende og en drivkraft i å få lære nye ting. 


CLASS

Classroom Assesment Scoring System®, forkortet til CLASS, er utviklet av Robert C. Pianta og Brigdet K. Hamre ved University of Virginia, og er basert på flere års forskning innen utviklingsteori. CLASS er et observasjonsverktøy som er utviklet for å arbeide med kvalitetsutvikling i barnehage og skole. I FUS brukes CLASS både som verktøy for å måle og forbedre kvaliteten. Vi har til nå utdannet 250 CLASS-observatører i FUS-kjeden (pedagogiske ledere og barnehageledere).

Ser en merkbar endring

Endringene er blitt målt gjennom CLASS observasjoner, men først og fremst oppleves de sterkt. Ikke minst hvordan gruppene nå er organisert, og hvordan dagen organiseres. Det er en helt annen ro i barnehagen nå, og vi har fått mer tro på at vi med endringer løser det vi ønsker å forandre. Foreldrene i barnehagen har kommentert at de også opplever en roligere atmosfære i barnehagen. Alle vet hvordan rammene for dagen er, og de har en flyt i hverdagen som gjør det trygt og forutsigbart for barna. Spisebordene er fordelt på mange flere rom, noe som gir mer ro, og rom for økt språkstimulering og gode samtaler der barna får lære og utvikle seg. 

“Barnet først” er målrettet samtidig som det favner bredt. Det gjør at ved implementering av nye lovendringer og føringer kan personalet ta i bruk det verktøyet og støttemateriellet de allerede kjenner til, og se de nye endringene i lys av det. I arbeid med “Barnet først” avdekker barnehagen nye ting de må jobbe med, slik vil de hele tiden har noe som er tidsaktuelt og spennende å jobbe med. Til og med HMS kommer under dette. Stina forteller at ved god organisering har vi minsket stress og støy, og den fysiske belastningen i jobben er mindre når barnehagehverdagen er godt organisert og fordelt på alle voksne. Men først og fremst gir “Barnet først” oss et verktøy som hever kvaliteten på tilbudet barna får, og det kan måles om vi lykkes eller ikke. Og det er viktig.  

Relaterte artikler

5 tips for å velge den beste barnehagen for barnet ditt

Hvordan velge barnehage til barnet ditt? Valg av barnehage er en viktig avgjørelse, som kan ha stor betydning for barnets utvikling, helse og trivsel. Det å...

Les mer →

Livets flod og det å ta vare på hverandre

Tidligere har jeg skrevet litt om det å lede andre. Det er jo tross alt jobben min, så det er jo ikke så veldig rart at det er det som ligger lengst fremme i...

Les mer →

Topp 5 mest leste blogger i 2022

Rett før vi runder av året, har vi tatt en titt i arkivet og funnet bloggene dere likte aller best i året som har gått! Fra relasjonskompetanse i barnehagen...

Les mer →

CLASS – fordi vi ønsker det beste for barna i våre barnehager

Det er lunsjtid på en småbarnsavdeling i en FUS barnehage, og jeg er så heldig at jeg får observere samspillet som utspiller seg mellom ansatte og barna denn...

Les mer →

Den Magiske Trollskogen

Vi trasker innover i skogen. Terrenget er ulendt og små føtter må komme seg over greiner og røtter som ligger midt på stien. Vi kjenner regndråpene i ansikte...

Les mer →

Sensitive voksne gir trygge barn

Det er lunsj, og i dag er det varmmat som står på menyen på Store basen. Allerede ved frokost spør et barn meg om hva det er til lunsj, jeg svarer at det er...

Les mer →

Tillit gjennom samtaler

Min fasinasjon og ønske om å lære mer om veiledning, har de siste fem årene økt kraftig. Dette på bakgrunn av verdien jeg så av veiledning i samsvar med min...

Les mer →

Krig og fred og sånn

Vi har vunnet vinnerloddet, vi bor i Norge , her er det ingen krig , eller er det det? På nyhetene, i avisene og i samtalene folk imellom snakkes det om krig...

Les mer →