Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Hvordan skaper vi den gode relasjonen med barnet ditt?

Hvordan skaper vi den gode relasjonen med barnet ditt?

I dagens samfunn ser vi en økende trend om å synliggjøre hverdagstematikk om barn, og vi som jobber i barnehage har mye erfaring og kunnskap på hva som skaper en god hverdag for barn. Vårt bidrag til denne bloggen gjør vi med stor glede og en stolthet av å sette vår livsviktige jobb på agendaen.


Å forstå barns følelser og uttrykk gjennom tilknytning

Med utgangspunkt i Barnet først-satsningsområdet i FUS, syntes vi det er særlig viktig å belyse hvordan vi skaper den gode relasjonen med barnet ditt.  Det vil si at vi må forstå barnets følelser, tilknytningsprosesser og betydningen for leken.

Et trygt grunnlag, vet vi gir den beste muligheten for utvikling av lek og sosiale ferdigheter.    

Dette innlegget handler om det VI i vår barnehage synes er de viktigste faktorene for å skape gode relasjoner. Når barnet ditt skal etablere nye relasjoner til andre enn deg som omsorgsperson, vil det mest sannsynlig vekke noen følelser hos deg. Da er ekstra viktig å være bevisst på; Hvilke følelser oppstår som du kan kjenne på? Frykt? Spenning, glede, skrekkblandet fryd? Det er viktig at du tillater deg å kjenne på disse følelsene og å tillate barnet ditt å vise følelser. Det er nettopp dette vi ønsker å lære barna i det lange løp; å vise og snakke om følelser. Fordi en tilknytningsprosess, som å venne et barn til en ny hverdag i barnehagen, alltid er basert på følelser.

Barns gråt

Følelser kan noen ganger være vanskelig å forstå. Og ikke minst å vite hvordan man skal møte dem. Gråt er kanskje følelsesuttrykket som enklest og hyppigst kommer til uttrykk hos et barn. Gråt er ikke «farlig», men et uttrykk som er viktig å møte og forstå. Det kan bety at barnet har et behov eller sinnstilstand som det trenger en voksen til å hjelpe seg med.

Noen barn trenger å øve seg på å uttrykke følelser, andre må mer lære seg å håndtere følelser. Den voksne blir en viktig støtte i barnets følelse: tillat og sett ord på følelsen. Du blir barnets talerør. Dette er viktig når barn skal samhandle med andre, om det er i tilknytningsprosesser mellom mennesker eller når det skal lære seg «spillereglene» i lek!

Kompetanse og kunnskap hos de ansatte er helt avgjørende

Hvordan vi kan skape den gode relasjonen med barnet ditt, er for oss klart og tydelig: Det er avgjørende at ansatte hos oss setter barnet først ut ifra premissene vi mener er viktigst!  May Britt Drugli understøtter vår praksis og erfaringer om den voksnes rolle, og sier at det er viktig at spesielt de minste barn er «omgitt av voksne som kan fange opp, forstå og forholde seg til disse nonverbale uttrykkene». I tillegg sier hun at «Du bør kjenne deg selv godt slik at du har en bevissthet rundt hvilke signaler du sender ut og hvordan de påvirker barna».

Videre må ansatte hos oss:

  • Ha kunnskap om at barn er forskjellige og har ulike behov.  
  • Ha kunnskap om barns utvikling. 
  • Vite hvordan du skal møte barnets følelser. Eksempelvis si «Nå lurer jeg på om du er lei deg…fortell». Vi møter daglig og gjerne flere ganger om dagen, situasjoner hvor barn må møtes med forståelse og en voksen som kan si eller vise «det er helt greit å være lei deg». Å stille åpne spørsmål vil få barnet til å fortelle sin versjon, og gi en opplevelse av å bli sett og hørt. 
  • Ha kunnskap og forståelse om at ansatte må være spesielt sensitive, som betyr at du må være bevisst på bruk av kroppsspråk, stemme, toneleie og fremtoning
  • Være bevisst på egne reaksjoner: Hvordan reagerer jeg på barns gråt? Blir jeg stressa eller klarer jeg å beholde roen? Hvilke strategier tar jeg da i bruk?
  • Vite at det er «jeg som ansatt som alltid har ansvaret for relasjonen».  
  • Ha god kunnskap om barn og stress. Vi kan vise til nyere forskning som sier noe om hvordan stresshormonet kortisol virker inn når barnet er stresset eksempelvis i nye og utrygge situasjoner. Og hvordan vi kan redusere dette med ansatte som har kunnskap og erfaring på hvordan vi nettopp skal møte dette barnet.  
  • Ha evne og vilje til å etablere og opprettholde god dialog mellom hjem og barnehage 

Utvikling av lek og sosial kompetanse - Hvorfor er leken viktig?

Når vi har trygge barn, og gode og lystbetonte relasjoner, har vi et godt utgangspunkt, og barnet begynner nå å utforske og vise nysgjerrighet til det rundt seg. Dette er starten på lekens «reise».  

Terje Melaas, lektor i pedagogikk, betrakter spesielt lekemiljø og voksenrollens betydning, i utvikling av barns lek. Han sier også at det er de voksne som må «gi plass til leken». Og beskriver i «Blikk for lek» om hvordan de voksne klarer «å se barns ønske om lek, å se lek og å vite hvordan barns lek kan støttes» (T.Melaas, 2013). 

Vi vet at leken er viktig for både den sosiale og språklige utviklingen. De minste barna er mer kroppslige i sin lek, mens større barn hermer og gjør «det de ser andre gjør». Gode rollemodeller er avgjørende! 

Et barnlig utsagn: «Jeg har bare lekt i dag», betyr et mangfold av muligheter og opplevelser, det betyr at barn er her og nå, og at de har tatt i bruk alle sanser til å lære! 

Ansatte har en avgjørende betydning for hvordan vi skal fremme barns lek og sosiale ferdigheter: de må ha kunnskap om det å skape relasjoner, de må ha kunnskap om ulike typer lek, og de må vite hvilken rolle de selv skal ta i leken. Skal de være delaktige i leken, eller «strekke ut en hånd» og være støttende når barnet ser ut til å trenge den? 

Vi er opptatt av tilstedeværende og lekne ansatte, ansatte som byr på seg selv, og ansatte som er gode forbilder og som skaper et miljø med innbydende og interessante lekemateriell og med rom for egen fantasi og kreativitet! 

Forskning viser at det som er av betydning for å utvikle barnets lekferdigheter, er prosessene som skjer i sosiale samspill med andre og det som handler om hjernens utvikling (Godfredsen et al., 2011). Målet er å gi barnet mentale verktøy for å gi de gode forberedelser til lek og utforsking! Dette vil ha stor betydning for resten av livet! 

Vi tenker at relasjoner og lek går hånd i hånd; trygghet, og ansattes involvering og engasjement i barnets lek, vil ikke bare skape gode relasjoner, men også styrke relasjonene – denne styrken vil være avgjørende for utvikling av barnets evner til lek og sosial kompetanse.

Barnet først og kunnskap om relasjoner

Vi er glade for å kunne si at arbeidet med Barnet først satsningen har ført til ansatte med bredere kunnskap om relasjoner, at gode holdninger er avgjørende for hvordan du møter barn og ikke minst er vi på vei mot en kultur hvor ansatte tør å stille hverandre de kloke spørsmålene, som handler om bevisstgjøring. Vi vil hverandre vel og ferske hverandre i det gode som blir gjort i hverdagen! Barnet først har vært og er en verdifull investering for å øke kvaliteten i barnehagen!

Vil du lære mer? Se webinaret om å skape relasjoner til barnet ditt

Denne bloggen er skrevet basert på et webinar av Bisjord FUS barnehage. Du finner hele webinaret her.

02.03.2023 kl 12:00   


Relaterte artikler

Å lede seg selv og inspirere andre  

Kjære deg som har valgt å jobbe i barnehage. Du som jobber i nær relasjon til både barn og andre voksne. Du som vet hvor viktig det er å bidra til trygghet o...

Tør å være foreldre - 7 tips for enklere grensesetting med barn  

Foreldre - tør å være foreldre! Med denne uttalelsen kan jeg kanskje erte på meg noen, men jeg tar likevel sjansen. Det jeg sikter til er barn og grenser.

Hva er Trygghetssirkelen og hvorfor er den viktig for barnet mitt?  

I disse dager er det flere barn som venner seg til å gå i ny barnehage. Kanskje de har startet for aller første gang, eller begynt i en ny barnehage med helt...

Oppdrar vi, ubevisst, barn til å bli mobbere?  

Du sitter på lekeplassen med barna dine, to naboer og deres barn. Dere har hengt sammen siden dere var i barselgruppe sammen, og bor i ett område med mange a...

5 tips for å velge den beste barnehagen for barnet ditt  

Hvordan velge barnehage til barnet ditt? Valg av barnehage er en viktig avgjørelse, som kan ha stor betydning for barnets utvikling, helse og trivsel. Det å...

Livets flod og det å ta vare på hverandre  

Tidligere har jeg skrevet litt om det å lede andre. Det er jo tross alt jobben min, så det er jo ikke så veldig rart at det er det som ligger lengst fremme i...

Topp 5 mest leste blogger i 2022  

Rett før vi runder av året, har vi tatt en titt i arkivet og funnet bloggene dere likte aller best i året som har gått! Fra relasjonskompetanse i barnehagen...

CLASS – fordi vi ønsker det beste for barna i våre barnehager  

Det er lunsjtid på en småbarnsavdeling i en FUS barnehage, og jeg er så heldig at jeg får observere samspillet som utspiller seg mellom ansatte og barna denn...